ALGEMENE VOORWAARDEN EN PRIVACY

Deze website is eigendom van Talk to me. Door deze website te bezoeken en te gebruiken gaat u uitdrukkelijk akkoord met de volgende voorwaarden, opgesteld conform alle relevante wetgeving, waaronder ook de algemene verordening gegevensbescherming (GDPR).

CONTACTGEGEVENS

Bedrijf: Talk to me
Zetel: idvb bvba, Eerste Meistraat 17, 2845 Niel
Telefoon: 0476801694
E-mail: hello@talktome.be
Website: www.talktome.be
Bedrijfsnummer: BE0886009183

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud van deze website, inclusief merken, logo’s, tekeningen, data, productnamen, bedrijfsnamen, teksten, beelden enzovoort, zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en behoren toe aan Talk to me of rechthoudende derden.

AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan daarom niet worden beschouwd als persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker. Talk to me zal alle nodige inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat de verstrekte informatie volledig, juist, nauwkeurig en actueel is. Ondanks alle inspanningen kunnen onjuistheden toch voorkomen. Mocht dit het geval zijn of mocht bepaalde informatie op deze website onbeschikbaar zijn, dan zal Talk to me zich inspannen om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Talk to me kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van de informatie op deze website. Indien u onjuistheden op deze website vaststellen, kunt u steeds contact met ons opnemen via hello@talktome.be.

De inhoud van de website (inclusief links) kan ten allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving of kennisgeving worden aangepast, gewijzigd of aangevuld. Talk to me staat niet in voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, direct of indirect, die voortvloeit uit de toegang tot of het gebruik van de website. Talk to me kan in geen geval tegenover wie dan ook in enige directe of indirecte, bijzondere of andere vorm aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze of enige andere website, in het bijzonder als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, apparatuur, software, etc. De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het opnemen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Talk to me verklaart uitdrukkelijk dat zij geen controle heeft over de inhoud of andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade als gevolg van het gebruik ervan.

TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE.

Deze website wordt beheerst door Belgisch recht. De klant heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (35 Rue de la Presse, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be)

GEGEVENSVERWERKING EN VERWERKINGSDOELEINDEN

Bij Talk to me, toegankelijk via www.talktome.be, staat privacy van onze bezoekers op de eerste plaats. Dit privacybeleid bevat de verschillende soorten informatie die door Talk to me wordt verzameld en legt uit hoe deze gegevens gebruikt worden. Als u aanvullende vragen heeft of meer informatie wenst over ons privacybeleid, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via e-mail: hello@talktome.be.

Waarom worden gegevens verzameld

Talk to me verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheerdoeleinden (inclusief klantenadministratie, opvolging van bestellingen/leveringen, facturering, solvabiliteitscontrole en verzending van marketing en gepersonaliseerde reclame.

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming, (b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst), (c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting), (f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen)] van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.]

Welke maatregelen worden genomen om verzamelde persoonsgegevens te beveiligen?

Alle dataverzameling en het beheer ervan wordt zo goed als mogelijk uitgevoerd, onder andere door steeds in een veilige netwerkomgeving te werken, regelmatige backups te nemen, vertrouwelijkheid te waarborgen en te garanderen en door uitdrukkelijk toestemming te vragen voordat gegevens gedeeld zouden worden gedeeld met derden. Er worden in geen geval gevoelige gegevens verwerkt, zoals bijvoorbeeld medische gegevens, rijksregisternummer, strafregister, gegevens i.v.m. geloofsovertuiging, enzovoort.

Hoe lang worden deze gegevens bewaard?

De persoonsgegevens zullen steeds bewaard worden gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding) of zolang de informatie nuttig is in het kader van het gerechtvaardigd belang om te ondernemen.

DOORGIFTE AAN DERDEN

Talk to me verstrekt gegevens uitsluitend aan derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met haar klanten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In dit geval worden de persoonsgegevens van de klant gedeeld met andere bedrijven binnen de Europese Economische Ruimte die direct of indirect verbonden zijn met Talk to me of met een andere partner van Talk to me. Talk to me garandeert overigens dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen nemen voor de bescherming van persoonsgegevens.

RECHT OP INZAGE, VERBETERING, VERWIJDERING, BEPERKING, BEZWAAR EN OVERDRAAGBAARHEID VAN DE PERSOONSGEGEVENS

De klant heeft te allen tijde het recht op inzage in hun persoonsgegevens en kan deze laten corrigeren of laten corrigeren indien deze onjuist of onvolledig zijn, laten verwijderen, beperken en zich verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens waarbij zij betrokken zijn op basis van artikel 6.1 (e) of (f) van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG), ofwel de GDPR, inclusief het opstellen van profielen op basis van deze bepalingen. Daarnaast heeft de klant recht op het verkrijgen van een kopie (in een gestructureerde, standaard en mechanisch leesbare vorm) van zijn persoonlijke gegevens en het doorsturen van deze persoonlijke gegevens naar een ander bedrijf.

Voor de uitoefening van bovengenoemde rechten wordt de klant verzocht om:

  • De instellingen van zijn klantenaccount aan te passen (indien mogelijk)
  • Een e-mail te sturen naar: hello@talktome.be
  • Een verzoek te versturen via het formulier onderaan deze pagina.

De klant heeft bovendien het recht om kosteloos bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonlijke gegevens met het oog op marketing.

KLACHTEN

De klant heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (35 Rue de la Presse, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

HET GEBRUIK VAN ‘COOKIES’

Tijdens een bezoek aan de website kunnen cookies op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Een cookie is een tekstbestand dat door een website-server in de browser van uw computer of op uw mobiele apparaat wordt geplaatst wanneer u een website bezoekt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om mensen te identificeren, een cookie kan alleen een machine identificeren.

First-party cookies’ zijn technische cookies die door de bezochte site zelf worden gebruikt en die bedoeld zijn om de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die door de gebruiker tijdens eerdere bezoeken zijn aangepast, of: een formulier met gegevens die eerder door de gebruiker zijn ingevuld tijdens eerdere bezoeken. ‘Derde partij cookies‘ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar van derden, zoals marketing- of reclameplug-ins. (Bijvoorbeeld, Facebook of Google Analytics cookies. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de website eerst toestemming geven, via een balk bovenaan of onderaan de website, met verwijzing naar dit beleid. We maken onderscheid tussen verschillende soorten cookies. Functionele cookies zijn nodig voor een goede werking van de website. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat aan jou snel en correct de gewenste informatie wordt getoond, elke keer dat je onze website bezoekt. Voor het plaatsen van functionele cookies hoeft geen toestemming te worden gevraagd.

Analytische cookies wordengebruikt om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld hoe vaak onze website wordt bezocht, op welke pagina je op onze website aankomt, op welke pagina’s het meest wordt geklikt. Deze cookies zijn niet noodzakelijk voor de correcte functionering van de website en worden enkel gebruikt onder de strikte voorwaarde dat toestemming gegeven wordt voor deze analytische cookies.

U kunt de instellingen van uw internetbrowser ook instellen dat cookies niet worden geaccepteerd of dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie wordt geïnstalleerd of dat de cookies vervolgens van uw harde schijf worden verwijderd. Houd er rekening mee dat specifieke grafische elementen mogelijk niet correct verschijnen of dat u geen gebruik kunt maken van specifieke toepassingen. Je kan ook cookies weigeren, als je wil weten welke cookies op jouw toestel zijn geplaatst of als je deze wenst te verwijderen, dan kan je hiervoor een instelling in je browser gebruiken. Via de onderstaande links vind je meer uitleg over hoe je dit moet doen:

COOKIES VAN DERDE PARTIJEN
LOGBESTANDEN

Talk to me volgt een standaardprocedure voor het gebruik van logbestanden. Deze bestanden loggen bezoekers wanneer ze websites bezoeken. Alle hostingbedrijven doen dit en een deel van de analyse van hostingdiensten. De informatie die door logbestanden wordt verzameld, omvat internetprotocol- (IP-) adressen, browsertype, internetprovider (ISP), datum- en tijdstempel, pagina’s waarnaar wordt verwezen en mogelijk het aantal klikken. Deze zijn niet gekoppeld aan informatie die persoonlijk identificeerbaar is. Het doel van de informatie is om trends te analyseren, de site te beheren, de bewegingen van gebruikers op de website bij te houden en algemene demografische informatie te verzamelen.

INFORMATIE VOOR KINDEREN

Er wordt geen persoonlijke identificeerbare informatie over kinderen verzameld op deze website. Er wordt alles aan gedaan om dit te verzekeren. Als u denkt dat uw kind dit soort informatie op onze website heeft verstrekt, raden wij u ten zeerste aan onmiddellijk contact met ons op te nemen en we zullen ons best doen om onmiddellijk dergelijke informatie uit onze administratie en database te verwijderen.

AANTASTING GELDIGHEID – NIET-VERZAKING

Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door Talk to me om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

MEER INFORMATIE

Hopelijk heeft dat dingen voor u verduidelijkt en zoals eerder vermeld als er iets is waarvan u niet zeker weet of u het nodig hebt of niet, is het meestal veiliger om cookies ingeschakeld te laten in het geval dat het interactie heeft met een van de functies die u op onze site gebruikt.

Als u echter nog steeds op zoek bent naar meer informatie, kunt u contact met ons opnemen via een van onze voorkeurscontactmethoden:

E-mail: hello@talktome.be
Telefoon: 0476801694

Contacteer ons!

Meer weten over wat we voor jou kunnen betekenen? Geef ons gerust een seintje en we nemen contact op!